Leiderschap- en teamontwikkeling

 

Het oplossen van strategische vraagstukken door het gedrag van leiders en hun teams

Bij &samhoud geloven we dat het gedrag van leiders en teams de sleutel tot succes is voor het oplossen van strategische uitdagingen en exceptionele performance.

Wij zijn ervan overtuigd dat leiders onlosmakelijk verbonden zijn met het organisatie systeem waarin ze opereren.

Losstaande leiderschapsprogramma’s lossen strategische vraagstukken niet op. Waarom? Vaak zien we dat leiders een inspirerend programma volgen en vol goede intenties aan de slag gaan met wat ze hebben geleerd. Maar terug op de vertrouwde werkvloer veert het nieuw geleerde gedrag vaak snel terug naar het oude.

Daarom investeren wij in duurzame gedragsverandering van leiders en hun medewerkers, gekoppeld aan de business doelstellingen en in de context waarin ze opereren.

Wij inspireren en verbinden leiders. Creativiteit, beleving, verdieping en plezier zijn essentiële onderdelen van onze manier van werken.

Onze aanpak is tweeledig.

Ten eerste richten wij ons op gedragsverandering van leiders door middel van diepere bewustwording, prikkelen  van nieuwsgierigheid, creëren van energie voor verandering, leren in de dagelijkse praktijk en continue feedbackloops.

Tegelijkertijd bepalen we samen met onze klanten welke ‘triggers’ in het organisatiesysteem we moeten aanpakken om zo te zorgen dat de context van de leider het gewenste gedrag stimuleert. Dit kunnen formele ‘triggers’ zijn zoals structuur, processen, KPI’s of beleid, maar ook informele zaken zoals ongeschreven regels of sociale normen.

Ten slotte helpen we leiders op hun beurt het gedrag van hun medewerkers te beïnvloeden, zodat een duurzaam effect ontstaat.

Duurzame gedragsverandering van leiders en hun medewerkers

Om leiders en hun medewerkers duurzaam te ontwikkelen, is het van belang om een holistische aanpak te hebben. We richten ons in onze aanpak zowel op individuele en collectieve ontwikkeling als op de omgeving en het systeem waarin ze opereren.

Als startpunt voeren we een gezamenlijke analyse uit die inzicht geeft in de drijfveren die de gewenste gedragsverandering negatief, dan wel positief beïnvloeden. Vervolgens bepalen we samen welke gerichte interventies we inzetten om actief te gaan sleutelen aan de grondoorzaken van gedrag. Dit kan zowel gaan over de formele als de informele kant van organisaties.

Het resultaat:

 • Nieuw gedrag bij leiders en medewerkers dat blijvend is omdat het plaatsvindt in een systeem dat het gewenste gedrag stimuleert.

Leiderschapsontwikkeling ten behoeve van strategie executie/business doelstellingen

Het doel is om leiders duurzaam te ontwikkelen op een manier die bijdraagt aan het realiseren van de strategie van hun organisatie.

In de ontwikkeling van deze leiders gaan we aan de slag met de unieke uitdagingen en dilemma’s uit de praktijk, zoals:

 • Runnen van de ‘business as usual’ én creëren van innovatie met nieuwe businessmodellen en spotten van trends
 • Creëren van lange termijn visie en realiseren van korte termijn doelen
 • Leiden én volgen
 • Beslissingen nemen op basis van data én onderbuikgevoel
 • Integraal samenwerken én staan voor je eigen bedrijfsonderdeel
 • Empathisch zijn naar je mensen én hoge eisen stellen aan hun performance

Het resultaat: leiders die op strategisch niveau hun uitdagende sleutelfunctie waarmaken door de organisatie te leiden op basis van een gezamenlijke visie en te zorgen dat de strategie wordt gerealiseerd.

Leidinggeven aan hybride organisaties

Covid-19 heeft ons geleerd dat werken op afstand technisch realiseerbaar is en dat het afstoten van dure kantoorruimte een aantrekkelijke besparing kan zijn. Echter, het vinden van de ideale combinatie van werken in nabijheid en werken op afstand omvat veel meer dan simpelweg kijken naar efficiëntie, kosten en behoeften van de individuele medewerker. Denk bijvoorbeeld aan de effecten op innovatiekracht of multidisciplinaire samenwerking.

Hoe je hybride werk inricht is een strategisch besluit dat goed op bestuursniveau moet worden doordacht en niet kan worden uitbesteed.

 • Wij helpen organisaties bij het vinden van de juiste mix en bij vraagstukken zoals:
 • Hoe creëren we sterke onderlinge verbinding en betrokkenheid?
 • Hoe ontwikkelen we de juiste e-cultuur?
 • Hoe organiseren we performance management in hybride teams?
 • Hoe vergroten we veerkracht en wendbaarheid?
 • Hoe vergroten we creativiteit en innovatie in een hybride organisatie?
 • Hoe vergroten we psychologische veiligheid en vitaliteit?

Leidinggeven aan innovatie en ontwikkelen van disruptieve businessmodellen

Leiderschap dat zowel in virtuele als in fysieke context innovatie en creativiteit stimuleert binnen de organisatie.

Leiders kunnen in deze tijd creativiteit en innovatie stimuleren door zich bewust te zijn van de kansen en bedreigingen die hybride werken met zich meebrengt voor creativiteit en innovatie. Bovendien is het proces om tot innovatie te komen virtueel anders dan in fysieke setting. In onze aanpak maken we leiders bewust van de knoppen om aan te draaien om innovatie te vergroten en zorgen we dat leiders in staat zijn de weg hiernaartoe te faciliteren.

Het ontwikkelen van (top) teams/team leiderschap

De huidige tijd vraagt om wendbare en veerkrachtige organisaties. De uitdagingen zijn vaak te complex en groot om als individuele leider op te lossen. Sterke samenwerking binnen en tussen teams is nodig om deze uitdagingen aan te kunnen gaan. Daarnaast is het gedrag van de leden van topteams cruciaal voor het succes van organisatieverandering. Daarom besteden we in transformaties veel aandacht aan het begeleiden van effectieve topteams. Het effect van de eigen aansturing, het gewenste voorbeeldgedrag, de onderlinge teamdynamiek, het maken van strategische keuzes, de verbinding met de organisatie en de gewenste teamsamenstelling zijn thema’s die allemaal aan bod kunnen komen.

Middels een combinatie aan interventies maken we impact: inzicht in eigen en elkaars drijfveren, verdiepende gesprekken over (dis)functionele gedragspatronen, individuele coaching of het ervaren van elkaars leiderschapsstijlen door bijvoorbeeld samen een orkest te dirigeren. Altijd in functie van de gewenste organisatieverandering en vanuit een sterke koppeling tussen inhoud en gedrag. ​

Onze trajecten zijn altijd op maat. We hebben onze unieke methodiek ontwikkeld en maken daarnaast gebruik van gamification en nudging en inzichten uit de gedragswetenschap, veranderkunde, studies van onder andere Patrick Lencioni over High Performing Teams, Bruce Tuckman over de stadia van groepsvorming, Amy Edmondson over psychologische veiligheid, Erin Meyer over cross culturele samenwerking en Bert Hellinger over systemisch werk.

Het  resultaat:

 • Een effectief topteam dat de organisatie succesvol door de verandering leidt.

Boardroom coaching

Executive coaching is altijd op maat en gedreven door de strategische uitdagingen en de benodigde persoonlijke ontwikkeling van CEO’s.

Integraal samenwerken over silo’s

De wereld wordt steeds complexer en dit heeft impact op organisaties.

Integraal (cross functioneel) samenwerken is extreem belangrijk voor het behalen van succes.

In onze trajecten gaan we aan de slag met onderwerpen zoals het creëren van een gedeelde visie en ambitie; onderlinge belangen; relaties bouwen op basis van vertrouwen en open communicatie; duidelijke rollen en verantwoordelijkheden; effectieve besluitvormingsprocessen en het behalen van gezamenlijke resultaten.

Onze trajecten zijn altijd op maat. We hebben onze unieke methodiek ontwikkeld en maken daarnaast gebruik van gamification en nudging en inzichten uit de gedragswetenschap, veranderkunde, psychologische veiligheid en cross culturele samenwerking

Het resultaat:

 • Sterke cross functionele samenwerking

Leiderschap in transformaties

Leidinggeven aan een transformatie vraagt iets anders van een leider dan het runnen van de  ‘business as usual’. Het vraagt om actief en continu koers te bepalen, richting te geven en besluiten te nemen terwijl veel onduidelijk is. Leidinggeven aan een transformatie doet een beroep op je visie, overtuigingskracht, empathie en zelfverzekerdheid. Om het vertrouwen van medewerkers te winnen en ze met je mee te nemen. En ook om soms ingewikkelde gesprekken te voeren en tegelijkertijd je medewerkers te verbinden en te inspireren. En dat terwijl je tegelijkertijd tegenslagen moet incasseren en besluiten neemt die onherroepelijk leiden tot weerstand.

Wij equiperen leiders om succesvol om te gaan met deze uitdagingen.

Het resultaat:

 • Leiders die geëquipeerd zijn om succesvol leiding te geven aan een transformatie

Onze succesverhalen

Samenwerken met mooie bedrijven aan complexe vraagstukken

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts

Neem contact op met één van onze experts

Roosmaryn Spliet
LinkedIn +31 (0) 30 234 86 04