Risicomanagement door een gedragslens

Bij risicomanagement wordt vaak vertrouwd op processen en controles. Dat zorgt niet automatisch voor het goed beheersen van risico’s. Het gedrag van mensen is namelijk niet altijd rationeel. Wij versterken risicomanagement door het begrijpen van gedrag.

We laten zien welke gedragspatronen leiden tot risico’s of niet werkende processen. Met kennis van gedrag maken we risicomanagement vooruitblikkend.  Door grondoorzaken van gedrag te begrijpen helpen we gedrag duurzaam te veranderen. Bijvoorbeeld door inzet van gamification en nudging.

 

Wij inspireren en verbinden leiders. Creativiteit, beleving, verdieping en plezier zijn essentiële onderdelen van onze manier van werken.

Onze aanpak is tweeledig.

Ten eerste richten wij ons op gedragsverandering van leiders door middel van diepere bewustwording, prikkelen  van nieuwsgierigheid, creëren van energie voor verandering, leren in de dagelijkse praktijk en continue feedbackloops.

Tegelijkertijd bepalen we samen met onze klanten welke triggers in het organisatiesysteem we moeten aanpakken om zo te zorgen dat de context van de leider het gewenste gedrag stimuleert. Dit kunnen formele triggers zijn zoals structuur, processen, KPI’s of beleid, maar ook informele zaken zoals ongeschreven regels of sociale normen.

Ten slotte helpen we leiders op hun beurt het gedrag van hun medewerkers te beïnvloeden, zodat een duurzaam effect ontstaat.

Behavioural Insights Scan

Verbeterpotentieel van specifieke processen of thema’s in kaart brengen (zoals een AML of KYC proces) op basis van wetenschappelijke gedragsinzichten.

In een Behavioural Insights Scan gebruiken we gedragsinzichten om mogelijkheden te identificeren waarmee een proces verbeterd kan worden.

Vaak starten we met een verdiepende sessie met verschillende stakeholders om hypothesen op te stellen voor het verbeteren van het proces.

Vervolgens toetsen we deze hypothesen met interviews, ‘schaduwen’ we medewerkers en bekijken we hun ‘employee journey’. Ook vullen we de ‘Core Engagement Loop’ in. Dit model helpt met het identificeren van uitdagingen in gedrag in een bepaald proces. Bovendien brengt het de afhankelijkheden van verschillende stakeholders binnen een proces in kaart.

Het resultaat:

 • Inzicht gedrag – en drijfveren voor dat gedrag – die de efficiëntie van het betreffende proces kunnen hinderen
 • Evidence-based aanbevelingen om het proces te verbeteren

Behavioural Risk Assessment Proces

Een gestructureerde aanpak om gedragsrisico’s te beoordelen in een organisatie.

Bij het ontwikkelen van een Behavioural Risk Assessment Proces helpen we een organisatie met een gestructureerde aanpak naar gedragsrisico’s en beschikbare en gedragsdata te kijken. We sluiten aan bij de bestaande risicomanagementmethodiek binnen de organisatie, en vullen hierop aan vanuit het perspectief van Behavioural Risk.

Het resultaat:

 • Selectie van hoog-risico gebieden en processen die meer aandacht behoeven
 • Verbeterde data analyse en dashboards

Behavioural Risk Review

Exploratief onderzoek om risicovolle gedragspatronen en oorzaken daarvan te identificeren.

In een Behavioural Risk Review identificeren we patronen in gedrag (en bijbehorende oorzaken hiervan), die mogelijk tot risico’s kunnen leiden. Dit doen we met behulp van onder andere interviews, een survey, observaties en deskresearch. In de diepgaande analyse verbinden we patronen in gedrag met mogelijke risico’s. Dat doen we aan de hand van wetenschappelijke gedragsinzichten.

Het resultaat:

 • Inzicht in gedrag – en oorzaken van dat gedrag – dat kan leiden tot risico’s in de organisatie
 • Evidence-based aanbevelingen om gewenst gedrag en drijfveren te stimuleren en zo risico te mitigeren

Board Effectiveness Scan

De effectiviteit van een bestuur (rvb, rvc, directie, rvt) evalueren met specifieke aandacht voor gedrag.

In een Board Effectiveness Scan voeren we een evaluatie van de effectiviteit van een bestuur uit, met specifieke aandacht voor gedrag. De focus ligt daarbij vaak op het in beeld brengen van huidige patronen in en grondoorzaken van gedrag die geadresseerd kunnen worden om de effectiviteit van het bestuur te vergroten.

Het resultaat:

 • Inzicht in bestaande gedragspatronen en grondoorzaken
 • Uitleg van de risico’s voor de effectiviteit van het bestuur die deze gedragspatronen met zich meebrengen
 • Een lijst met aanbevelingen voor het vergroten van de effectiviteit van het bestuur vanuit gedragsoogpunt

Gedragsverandering en Nudging

In een design thinking proces ontwikkelen we interventies op basis van nudge-principes of gamification-principes om gedrag duurzaam te veranderen.

Nudges zijn subtiele triggers die gedrag beïnvloeden, meestal zonder dat mensen zich daar bewust van zijn. Nudges kunnen digitaal en niet-digitaal zijn. Wij zetten nudges vaak in omdat ze meestal weinig kosten en relatief veel effect hebben op gedrag.

Gamification is het doorvoeren van spelelementen in de dagelijkse realiteit. Gamifications kunnen digitaal en niet-digitaal zijn. Het is een bewezen methode die kan worden geïmplementeerd in de dagelijkse handelingen en werkzaamheden en zeer motiveert om nieuw gedrag te oefenen.

Nudging en gamification stimuleren de creativiteit en geven positieve energie bij het ontwerpen van oplossingen voor diverse strategische vragen, zoals:

 • Vergroten van vitaliteit van medewerkers
 • Stimuleren van kennis delen en samenwerken
 • Verbeteren van commerciële performance
 • Vergroten van effectiviteit van (compliance)processen

Grondoorzakenanalyse

Analyseren van de grondoorzaken van een incident of een andere situatie, op basis van wetenschappelijke gedragsinzichten.

Welke grondoorzaken van gedrag – in een bepaalde situatie of gedurende een bepaalde periode – hebben geleid tot een incident of een andere ongewenste uitkomst? Die vraag beantwoorden we in een grondoorzakenanalyse.

Daarbij kijken we dieper dan de ‘zichtbare’ gedragspatronen en feiten want grondoorzaken liggen dieper ‘onder de waterlijn’.

Het resultaat:

 • Inzicht in het ontstaan van een incident of situatie
 • Aanknopingspunten voor lessons learned voor de organisatie

Behavioural Risk Audit

Wij werken met audit functies om hun audit aanpak op cultuur vorm te geven, en een gedegen aanpak en framework te ontwikkelen (inclusief praktisch bruikbare instrumenten) gebruik makend van gedragsinzichten.

De auditaanpak is gericht op het blootleggen van gedragspatronen en grondoorzaken die effectiviteit van controls en processen kunnen ondermijnen, en tot problemen kunnen leiden.

Aansluitend bieden we een online een virtuele training voor auditors waarin zij op een veilige manier kunnen oefenen met het auditen van behavioural risk en hun vaardigheden kunnen vergroten.

Resultaat:

 • Een gedegen behavioural risk audit aanpak, inclusief tools
 • Getrainde auditors die zich comfortabel voelen in het auditen van gedragsrisico

 

Onze succesverhalen

Samenwerken met mooie bedrijven aan complexe vraagstukken

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts